Dr Aik Nai Chiek

Alexander Tay Guan Meng

Cheah Lee Fong

Farah Waheeda binti Jalaludin

Goh Poh Jin

Dr Hen Kai Wah

Lee Yoon Heng

Lim Yee Wui  

Dr Ng Kar Yee  

Dr Ngoo Yee Ting  

Dr Tan Ooi Kuan

Ms Tiong Kui Ming

Amalina Binti Azmi

Dr Cham Tat Huei

Fitriya Binti Abdul Rahim

Dr Goh Hong Lip

Lee Sim Kuen

Lee Siew Peng

Dr Lim Yet Mee

Low Suet Cheng

Dr Pok Wei Fong

Prof. Dato' Dr Tai Shzee Yew